Referater

Generalforsamling i BMI Fitness den 23. feb. 2017

 1. Valg af dirigent
  – Per Nygaard blev valgt og konstaterede, at formalia omkring indkaldelsen var overholdt

  2. Formandens beretning
  Formanden Marc Fischer var fraværende pga. sygdom, og beretningen blev i stedet aflagt af Jørgen Pedersen:
  – bestyrelsen har i det forløbne år ved et ekstraordinært afdrag betalt gælden til Hovedforeningen. Vi har fået en fordelagtig aftale med et afslag mod at indfri gælden før tiden. Derved er også sparet et rentebeløb. De pågældende beløb fremgår af regnskabet.
  – bestyrelsen er i gang med en forhandling om udvidelse af Fitness-lokalet med det såkaldte kontor i hjørnet. Hovedforeningen har accepteret vores forslag, og kommunen er orienteret og synes meget samarbejdsvillig. Der er dog endnu ingen endelig afklaring, men det ser lovende ud. Lokalet er på ca. 15 m2. og kan udvides til ca. 20 m2, hvis en væg ud mod trappen flyttes. Fra et medlem blev påpeget, at en flytning af væggen ikke nødvendigvis vil give plads til flere maskiner, idet de står bedst op af en væg – og der bliver jo ikke mere væg af, at den flyttes. Men en flytning kan give mere luft og måske vil der være plads til en mindre maskine midt i lokalet.
  – der kommer en ny hjemmeside, formentlig lanceret 1. marts. Det er dog blot indholdet af den gamle side, der med mindre ændringer og tilretninger er flyttet til en ny skabelon.
  – der er i 2016 indkøbt tre maskiner til erstatning for tre andre, der var slidt op. Der er ligeledes indkøbt tøj til instruktørerne. Men pga. sygdom og problemer hos leverandøren er tøjet endnu ikke leveret.
  – som det vil fremgå af regnskabet, er omkostningerne til reparation faldet meget mellem 2015 og 2016. Dette fald skyldes dels held – der har ikke været problemer med omkostningstunge maskiner – dels et godt arbejde af Hans Olsen og Martin Rye, der laver mindre reparationer for os. Bestyrelsen vil gerne takke de to for deres indsats.

  Beretningen blev derpå godkendt med rosende ord vedr. bestyrelsens arbejde.

 2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  Regnskabet blev gennemgået ved punktnedslag, hvor centrale forhold blev omtalt:
  – underskuddet blev på knap 24.000 kr. , som overføres til næste år.
  – medlemstallet (helårsmedlemmer)  er steget fra 161 i 2015 til 177 i 2016
  – foreningens bankindeståender er steget fra godt 205.000 til godt 245.000 pr. 1. jan 2017
  – der er betalt et ekstraordinært afdrag på 127.000 kr til hovedforeningen, og Fitness er nu gældfri
  – omkostningerne til reparationer og vedligehold er faldet fra godt 68.000 kr til godt 7.000 kr., som nævnt i beretningen. Fra forsamlingen blev bemærket, at det næppe kan fortsætte, idet maskinerne slides, så måske kommer der reparationer fremover – løbebåndene blev nævnt som meget dyre at reparere og evt. udskifte.

Bestyrelsen påpegede, at tidligere bestyrelser ved deres indsats har etableret det overskud, som vi nu nyder godt af, og som har gjort det muligt at betale gælden og gøre Fitness gældfri.

Regnskabet blev derpå godkendt med applaus og rosende ord fra generalforsamlingen.

 1. Valg af formand
  – Marc Fischer blev genvalgt med applaus
 2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
  – der opstillede ingen kandidater, og da der ikke var noget påtrængende behov for udvidelse af bestyrelsen, blev punktet frafaldet
 3. Behandling af indkomne forslag
  – der var ikke indkommet forslag
 4. Eventuelt
  – fra adskillige medlemmer fremkom ønsket indkøb af en såkaldt skråbænk, når Fitness-lokalet forhåbentlig udvides og der bliver mere plads. Forsamlingen opfordrede i det hele taget bestyrelsen til at indhente forslag fra medlemmer mht. indkøb maskiner til det nye lokale. Det blev nævnt, at Marc allerede havde kontakt til en Pedan-mand, der kunne være behjælpelig mht. indretning af lokalet.
  – et medlem påpegede, at der fra flere medlemmer var kommet et ønske om en mindre bold til erstatning for den bold, der punkterede. Rye lovede, at det ville blive ordnet straks.
  – samme medlem nævnte, at det ville være godt med en nødhjælpsklasse i lokalet med plaster og lignende til mindre skader som rifter og lignende.
  – der blev forespurgt om leg curl-maskinen kunne byttes med en leg ekstention-maskine. Det blev nævnt, at leg curl-maskinen bruges af en del ældre medlemmer. Det blev så påpeget, at maskinen nemt kunne erstattes af andre øvelser, der oven i købet også trænede balance. Per Nygaard vil gerne være behjælpelig med vejledning til nye øvelser.
  – det blev nævnt, at det vil være en god idé med opdatering af instruktørernes kundskaber. Det kan evt. organiseres som en fælles aktivitet og inspiration, hvor instruktører og evt. bestyrelse deltager og hver især bidrager med det, som man kan. Det kan passende finde sted, når/hvis lokalet udvides.

Der var ikke yderligere bemærkninger, og dirigenten takkede derpå for god ro og orden

Ref: Jørgen Pedersen