Onsdag den 26. februar afholdte BMI Svømning deres årlige generalforsamling. Læs med her om hvad der skete.

Generalforsamling i BMI Svømning onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.30
Fremmødt: 10 personer

 1. Valg af dirigent
  Jørgen er valgt.
  Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning
  BMI Svømning har i løbet af 2019 afholdt følgende aktiviteter.
  I februar 2019 inviteredes til Generalforsamling med middag og mulighed for at komme med input og inspiration til klubbens videre udvikling. Der var ikke så stor opbakning.
  BMI Svømning havde i marts 2019 3 svømmere afsted til Landsdelsmesterskaber i Ikast, hvor det lykkedes den ene svømmer at komme hjem med en guldmedalje i disciplinen Holdkap, som del af et østjysk hold.
  I marts afholdtes BMI Svmøning Klubmesterskab, hvor omkring 30 af klubbens svømmere dystede om at være de nye rekordsættere og hive de eftertragtede guld-, sølv- og bronzemedaljer med hjem. Der var deltagermedaljer til alle.
  I maj afholdtes det årlige Sleepover, som igen i 2019 var en stor succes med mange tilmeldte og med glade deltagere, der alle har meldt sig klar igen i 2020.
  I oktober afholdt BMI Svømning ’Den Store Svømmedag’, hvor svømmehallen var åben for alle, der havde lyst til at komme og svømme (langt), og der var også plads til de, der mest gerne ville lege i vandet.
  BMI Svømning har også et rystesammenarrangement for klubbens medarbejdere, der efter samarbejdsøvelser afsluttedes med en fælles biograftur.
  Det traditionsrige BMI-Halloween fyldte igen i 2019 svømmehallen med gys og gru, glade børn og voksne, og alle havde en god aften.
  Den sidste weekend i november var BMI Svømning vært for DGI’s Julesvømmestævne, hvor over 200 svømmere havde en god dag i vandet. DGI meddelte umiddelbart efter afholdelse, at de ønsker at gentage at afholde Julesvømmestævne i BMI Svømning.
  I januar 2020 var 4 BMI Svømmere afsted til Landsdelsmesterskab, hvor en svømmer kvalificerede sig til deltagelse i Landsmesterskaber i marts 2020.
  2019 har været præget af lidt færre medlemmer end de tidligere år.
  Har de længere skoledage en påvirkning herpå?
 3. Fremlæggelse af regnskab
  Medlemskontingentet er lidt faldende på grund af færre medlemmer, og de samlede indtægter har været omkring 40.000 kr. mindre end i 2018.
  Der har været stigende udgifter til halleje, men det skyldes de mange fødselsdagsarrangementer, som er indtægtsført ovenfor.
  Der er en uidentificerbar fejl – en kontereringsfejl – på omkring 5.000 kroner.
  Egenkapital: 466.791,42 kroner
  Resultat: 1.559 kroner
  Herefter blev regnskabet godkendt.
 4. Behandling af forslag
  Ingen indkomne forslag.
 5. Personvalg
  Majken Egholm udtræder af bestyrelsen. Tak for mange års god tjeneste.
  Jørgen Andersen indtræder i bestyrelsen og melder sig som kasserer.
  Michael Kaas, Tobias Bjerg, Jonas Lønskov, Laust Særkjær, Robert Thomsen, Stina Særkjær, Anne Harrits er genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
  Marie Basse Henriksen er genvalgt suppleant.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
 6. Valg af revisorer
  Erik Sejersen
  Susanne Iburg
 7. Evt.
  Forslag om at tilbyde svømning til omkringliggende skoler. Bestyrelsen drøfter muligheder.
  Svømmehallen kan bookes til afholdelse af børnefødselsdage. Det er ikke synligt nok, og det foreslås, at bestyrelsen vil sørge for at gøre det mere tydeligt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes herefter.

Ordstyrer: Jørgen Fjord

Referent: Anne Harrits